• 6215
  • 20/06/1401
  • 120
ضرورت تأمین فسفر و کلسیم در ابتدای فصل رشد و پس از برداشت پسته

ضرورت تأمین فسفر و کلسیم در ابتدای فصل رشد و پس از برداشت پسته

کلسیم؛ از عناصری ضروری و پرمصرف برای درخت پسته می باشد و در فرآیندهای فیزیولوژیکی و نموی بسیاری نقش دارد. کلسیم در رشد، ویژگی‌های فیزیکی و حساسیت میوه به بیماری از طریق تسهیل سیگنال‌دهی پاسخ به استرس، تثبیت غشاها، تأثیرگذاری بر روابط آب و اصلاح ویژگی‌های دیواره سلولی از طریق اتصال عرضی پکتین‌های استری‌زدایی شده نقش دارد. جذب کلسیم فقط توسط قسمت های جوان و مریستمی ریشه انجام می شود که در این قسمت ها حلقه کاسپارین دور سلول های ریشه را نگرفته و کلسیم  قابل جذب است. بنابراین فقط طی مرحله ریشه زایی و تشکیل تارهای کشنده امکان جذب کلسیم وجود دارد. که این مدت زمان محدود به مرحله بعد از گرده افشانی (بطور معمول نیمه دوم فروردین) و آخر فصل رشد (اوایل شهریور تا اواخر مهر) می شود. انتقال کلسیم به اندام های هوایی نیز توسط آوندهای چوبی انجام می شود.

از طرف دیگر فسفر؛ به دلیل نقش مهم و حیاتی آن در تحریک کننده ریشه زایی با تثبیت نیتروژن در ریشه گیاه، انتقال انرژی، تولید مثل و انتقال وراثتی، تشکیل فسفولیپیدها و استحکام غشای سلولی از عناصر ضروری و پرمصرف پسته می باشد. در درختان پسته، الگوی ریشه زایی در سال آور و ناآور متفاوت می باشد. در سال آور معمولاً ریشه زایی در اوایل بهار و یک یا سه هفته پس از باز شدن جوانه های گل شروع می شود و تا زمان تشکیل میوه به اوج رشد وزنی و حجمی خود می رسد. از زمان تشکیل مغز تا رسیدگی فیزیولوژی میوه رشد ریشه کاهش پیدا می کند و پس از آن دوباره تا پس از برداشت رشد ریشه زیاد می شود. در سال ناآور بیشترین رشد ریشه را در فاصله زمانی تشکیل میوه تا اواسط پر شدن مغز مشاهده خواهیم کرد. همچنین پس از برداشت نیز شاهد افزایش رشد نسبی در ریشه خواهیم بود.

 

با توجه به شرایط فیزیولوژیکی و فنولوژیکی پسته و همچنین شرایط مهیا برای جذب این دو عنصر بر اساس نیاز غذایی پسته، به نظر می رسد تأمین همزمان کلسیم و فسفر برای پسته در دو مرحله شروع فصل رشد و پس از برداشت بسیار ضروری است. طوریکه با تامین فسفر پیش و در زمان فرآیند ریشه زایی و با افزایش سطح ریشه هایی مویین و تارهای کشنده در این مرحله، جذب کلسیم توسط گیاه افزایش خواهد یافت.

#نیترات کلسیم؛ # 10-52-10؛ # اوره فسفات؛