درباره ما

شرکت خانه پسته خراسان به عنوان اولین مرکز تخصصی پسته شرق کشورباهدف ترویج وگسترش پسته کاری حرفه ای وعلمی درسال 1398تاسیس شد.

طراحی زیرساخت های درست وعلمی درباغات پسته.کاشت وداشت اصولی (مدیریت علمی تغذیه .پیشگیری ومقابله باآفات وبیماری ها ییم) ازاصلی ترین اهداف احداث این مرکز تخصصی بوده است.

درحال حاضراین شرکت بافعالیت گسترده درمناطق پسته کاری خراسان.تنهاارایه دهنده نهادهای تخصصی درشرق کشورمی باشد.

تمامی تلاش تیم ما.ارایه خدمات مبتنی برتحقیقات وحصول نتیجه درکارآمدترین حالت ممکن است.

خانه پسته خراسان مفتخراست که بتواند خانه ی امنی برای تمام پسته کاران ایران باشد.